Nieletni a praca — co na to kodeks pracy?

Jeśli chodzi o przepisy kodeksu pracy dotyczące zatrudniania osób nieletnich, to zawarte są one w dziale dziewiątym Kodeksu Pracy.

Jeśli potrzebny nam pracownik na zastępstwo, możemy również zatrudnić osobę nieletnią, jednak będzie ona mogła wykonywać tylko prace lekkie określone w wykazie. Warto pomyśleć też o wykupieniu oprogramowania Enova 365, aby wspomóc zarządzanie swoją firmą.

Według definicji z kodeksu pracy osoba młodociana jest to osoba, która ukończyła 15 lat, lecz nie ukończyła jeszcze 18 lat. Jeśli chodzi o zatrudnianie młodocianych, możemy zatrudniać tylko takie osoby, które ukończyły co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i osoby, które przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Zgodnie z przepisami prawa pracy zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z pewnymi wyjątkami. Natomiast osoba młodociana, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniona tylko w celu przygotowania zawodowego. Umowę z taką osobą możemy zawrzeć jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, dodatkowo młodociany musi uzyskać pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jako pracodawca mamy obowiązek zapewnić nieletnim pracownikom opiekę i pomoc niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Ponadto pracownicy tacy mogą być zatrudniani wyłącznie do wykonywania prac lekkich. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia i zdrowia osoby nieletniej, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Sporządzenie wykazu takich prac leży w obowiązku pracodawcy i musi być on zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy oraz nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach.

Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani zapoznać nieletniego pracownika z wykazem prac lekkich przed dopuszczeniem go do pracy. Tygodniowy czas pracy w trakcie zajęć szkolnych nieletniego pracownika nie może przekraczać 12 godzin. 

Nieletni pracownik podlega wstępnym badaniom lekarskim przed podjęciem pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu nieletniego, pracodawca jest zobowiązany zmienić rodzaj jego pracy, a gdy nie ma takiej możliwości niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę oraz wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie wolno go także zatrudniać  nieletnich w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Przerwa w pracy nieletniego pracownika obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Młodociany pracownik wraz z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy nabywa prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po upływie roku od dnia zatrudnienia młodociany pracownik uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. 

W roku, w którym taki pracownik ukończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. Młodocianemu pracownikowi uczęszczającemu do szkoły, należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.

Pomoc w zatrudnieniu pracowników młodocianych możesz otrzymać na payroll.pl

Lubi:
0 0
Wyświetlenia:
15
Kategorie artykułów:
Biznes

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

//end .entry-bottom